OVK-besiktning

Mer information om OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant – kontakta oss på Canmera Comfort AB om du behöver kompetent yrkesfolk på området.

Vid en OVK-besiktning ska kontrollanten dessutom ge förslag på hur fastighetsägaren ska minska energiåtgången från ventilationen, utan att miljön försämras.

Fastighetsägaren ska se till att en OVK genomförs regelbundet. Det kan handla om en bostadsrättsförening, en hyresvärd eller en vanlig privat villaägare.

OVK-besiktningar ska genomföras på regelbunden basis. Första gången är redan innan ventilationssystemet tas i bruk. De vanligaste intervallerna för OVK-besiktning är vart tredje eller vart sjätte år.

OVK-besiktning Göteborg

Här är det vi kollar vid en OVK-besiktning:

• Ventilationen ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden.

• Instruktioner och skötselanvisningar för ventilationen ska vara lättillgängliga.

• Ventilationssystemet i övrigt ska fungera som avsett.

• Vid första besiktningen kollar vi dessutom att ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid upprepade besiktningar kontrolleras dessutom detta:

• Att funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gäller när systemet tas i bruk.

• Vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas för att förbättra energihushållningen i fastigheten, utan att inomhusklimatet försämras. Det är dock fastighetsägaren som beslutar om de föreslagna åtgärderna ska genomföras.

Det är fastighetsägaren som ska se till att fel och brister ska åtgärdas omgående. Ägaren har dessutom ansvaret för att se till att ventilationen motsvarar de krav som finns mellan OVK-besiktningarna.

Trygg OVK-besiktning av kompetenta ventilationsexperter